УСТАВ на АСОЦИАЦИЯ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ
А С Т Е Л

WORD DOC411 KB  BG/EN


* Изменения и допъления на Устава, приети на Общо събрание на 24 март 2005 г. :

Раздел ІІ
"Членство"


1. В чл.11, ал.1 и ал.5, думите "Общото събрание" се заменят с "Управителния съвет".

2. В ал.5 на чл.11, думата "становището" се заменя с "решението".


3. Чл.14, ал.1 се изменя както следва:

"Член на Асоциацията, който наруши разпоредбите на Устава или задължително решение на Общото събрание или Управителния съвет на Асоциацията, може да бъде изключен с мнозинство от 2/3 от членовете на Управителния съвет, като за целта трябва да се проведе специално заседание с присъствие на най-малко всички членове на Управителния съвет без един".

В чл. 14, ал. 5, изречение първо се заличава изцяло.

В чл.15, ал.2, т.1 се добавя ново изречение второ със следното съдържание:

"При неплащане на встъпителната вноска или годишен членски внос повече от три месеца след получаване на поканата, Управителният съвет с решение изключва съответния член на следващото си заседание."


 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Учредяване
Член 1

"Асоциация Телекомуникации", наричана по нататък в този Устав "Асоциацията" , е учредена на Учредително събрание, състояло се на 10.04.2002г. в гр. София. Този Устав е неразделна част от Протокола на Учредителното събрание.

Статут
Член 2

(1) Асоциацията е сдружение с нестопанска цел по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
(2) Асоциацията е юридическо лице отделно от нейните членове и отговаря за задълженията си със своето имущество.
(3) Членовете на Асоциацията не отговарят за нейните задължения.

Име
Член 3

(1) Името на Асоциацията е "Асоциация Телекомуникации" (АСТЕЛ).
(2) Името на Асоциацията и нейната емблема /лого/, заедно с града на седалището и адреса на управление се поставят на всички документи на Асоциацията, като наименованието и неговото съкращение може да се изписва и на латиница.  

Седалище и адрес на управление
Член 4

(1) Седалището на Асоциацията е в гр. София, Район "Средец".
(2) Адресът на управление на Асоциацията е гр.София, ул."Ген. Гурко" №64, ет.4

Цели на Асоциацията
Член 5

(1) Асоциацията има за цел:
1. Да внася пред компетентните държавни органи предложения за промяна на законовата и подзаконова нормативна уредба, регулираща дейността на дружествата от сферата на телекомуникациите и далекосъобщителните оператори;
2. Да съдейства за регулиране на професионалните и колегиални отношения между дружествата от сферата на телекомуникациите и далекосъобщителните оператори - членове на Асоциацията за утвърждаване на доброто име на Асоциацията и нейните членове;
3. Да съдейства за включване на членовете си в програми на Европейската общност и др.
4. Да съдейства за подобряване на професионалната квалификация на своите членове;
5. Да създава канали за връзка и постоянен диалог между Асоциацията и държавните органи, отраслови министерства, Комисията по регулиране на съобщенията и др., както и да участва в дейността на сдружения в чужбина, които имат сродна дейност с тази на Асоциацията.
6. Да внася в компетентните органи документи в защита на интересите на членовете си.
7. Да съдейства за създаване на информационна среда по проблемите на дружествата от сферата на телекомуникациите и далекосъобщителните оператори.

Дейност на Асоциацията
Член 6

(1) Средствата, с които Асоциацията ще постига своите цели са:
1. взаимодействие с Комисията по регулиране на съобщенията и други компетентни държавни органи, обществени организации и други сдружения с нестопанска цел;
2. изразяване на становища по проекти на законови и подзаконови нормативни актове, регулиращи телекомуникациите;
3. събиране и поддържане на информационни фондове, организиране и ползване на български и чуждестранни информационни източници;
4. използване на информационните средства в страната за подпомагане и популяризиране дейността на Асоциацията и нейните членове;
5. привличане на експерти и създаване на комисии по технически, научни, правни, икономически и други въпроси, свързани с дейността на Асоциацията и нейните членове;
6. съдействане на членовете на Асоциацията и на други заинтересовани лица за установяване на полезни делови контакти; събиране, обработване и предоставяне на информация за дружества, работещи в сферата на телекомуникациите и далекосъобщителните оператори в България и чужбина;
7. съветване и подпомагане на членовете си за получаване на защита и помощ, когато са накърнени или застрашени техни законни права или интереси;
8. поддържане на регистър на членовете си, предоставяне на информация и издаване на удостоверения на заинтересовани лица;
9. организиране на срещи, симпозиуми, семинари и колоквиуми;
10. участие в или сътрудничество с международни организации със сходни цели и дейност;
11. създаване и/или използване на фондове и управляване на такива за постигане на целите си.

Определяне на извършваната дейност
Член 7

(1) Асоциацията осъществява дейност в частна полза, като ще разходва имуществото си за развитието на целите, за които е създадена, за утвърждаването на успешни отношения с държавната администрация и за утвърждаване на доброто име на Асоциацията и нейните членове.
(2) Собствеността и доходите на Асоциацията трябва да бъдат използвани единствено за постигане на нейните цели и никаква част не може да бъде изплащана пряко или непряко, като дивидент или печалба на членовете й.

II. ЧЛЕНСТВО
Членове
Член 8

(1) Членове на Асоциацията могат да бъдат юридически лица или сдружения на юридически лица с предмет на дейност в сферата на телекомуникациите.
(2) Членове на Асоциацията могат да бъдат физически лица, професионално ангажирани със сферата на телекомуникациите, които приемат целите на Асоциацията и желаят да участват в дейността й.
(3) Асоциацията има основни и почетни членове.

Основни членове
Член 9

(1) Основен член на Асоциацията може да бъде всяко юридическо лице, дружество, което извършва стопанска дейност в сферата на телекомуникациите;
(2) Основен член на Асоциацията може да бъде и всяко пълнолетно физическо лице, което е професионално ангажирано в сферата на телекомуникациите.

Почетни членове
Член 10

(1) За почетни членове на Асоциацията могат да бъдат избирани видни обществени фигури, бизнесмени, учени и политици от България и други страни, които биха могли да допринесат за развитието на телекомуникациите и симпатизират на целите на Асоциацията.
(2) Почетните членове не заплащат членски внос. Те нямат право на глас в Общото събрание на Асоциацията. Освен при обратно решение на Общото събрание на Асоциацията, почетните членове имат право да присъстват на него, да участват в дискусиите, да правят предложения, да поставят въпроси за обсъждане.

Приемане на членове
Член 11

(1) Нови членове на Асоциацията се приемат от Общото събрание на Асоциацията.
(2) Кандидатът за член трябва да бъде снабден с копие от устава и другите устройствени документи на Асоциацията.
(3) Кандидатът за член трябва да подаде писмена молба до Общото събрание чрез Управителния съвет, съдържаща заявление, че кандидатът познава и приема устава и другите устройствени документи на Асоциацията и желае да бъде приет за член от съответната категория.
(4) Молбата за приемане трябва да бъде придружена от писмена препоръка на един основен член на Асоциацията, когато новият кандидат е юридическо лице и от три писмени препоръки на трима основни членове на Асоциацията, когато новият кандидат е физическо лице или юридическо лице с нестопанска цел.
(5) Общото събрание разглежда молбата и се произнася по нея най-късно на второто заседание след получаването й. Той може да отложи становището по молбата, за да изиска допълнителна информация. Решението на Общото събрание за приемане или отхвърляне на кандидата е необжалваемо.
(6) Почетните членове се приемат по покана на Управителния съвет, отправена към тях. Те не подават молба за приемане. Почетният член следва да заяви в писмена форма, че приема поканата на Управителния съвет.

Права на членовете
Член 12

(1) Основните членове имат право:
1. да гласуват в Общото събрание на Асоциацията;
2. да избират и да бъдат избирани в изпълнителните органи на Асоциацията;
3. да бъдат информирани за дейността на Асоциацията;
4. да ползват предоставяните от Асоциацията услуги с отстъпка;
5. други права съгласно този устав и решенията на Общото събрание на Асоциацията.

Задължения на членовете
Член 13

Членовете на Асоциацията са длъжни:
1. да заплащат встъпителен и членски внос, определени от Общото събрание на Асоциацията;
2. да заплащат допълнителните и извънредни вноски, които са гласувани от Общото събрание на Асоциацията, или които са приели доброволно;
3. да пазят доброто име на Асоциацията, да пропагандират целите и дейността й и да я подпомагaт според възможностите си;
4. да пазят доброто си име в бизнеса, да спазват законите и общоприетите правила за почтена стопанска дейност.

Изключване
Член 14

(1) Член на Асоциацията, който наруши разпоредбите на устава или задължително решение на Управителния съвет на Асоциацията, може да бъде изключен с мнозинство от 2/3 от членовете на Общото събрание, като за целта трябва да се проведе специално заседание с присъствие на най-малко всички членове на Управителния съвет без един.
(2) Управителният съвет трябва да изпрати най-малко 7-дневно предизвестие на всеки предложен за изключване, в което да се посочи основанието за изключване. Предложеният за изключване има право да се яви на заседанието на Управителния съвет и да направи устно или писмено изявление. Той не присъства по време на гласуването. Гласуването е тайно.
(3) В 7-дневен срок от изключването, изключеното лице може да подаде жалба срещу решението на Управителния съвет на извънреднa сесия на Общото събрание на Асоциацията. В този случай, Управителният съвет трябва да свика Общото събрание. Ако до редовната сесия на Общото събрание на Асоциацията остават по-малко от 3 месеца, жалбата се разглежда от Общото събрание на неговата редовна сесия.
(4) Изключването може да бъде отменено с мнозинство от най-малко 3/4 от основните членове, присъстващи на сесията на Общото събрание. Общото събрание може да реши да отмени решението за изключване при изпълнението на определени условия, или на определени задачи, поставени от него.
(5) Изключеното лице трябва да заплати в пълен размер всички вноски и други плащания, предвидени в този устав за годината, през която е било изключено. Изключеното лице няма право да иска връщане на направените от него встъпителни и други вноски и плащания на Асоциацията.

Основания за изключване
Член 15

(1) Член на Асоциацията може да бъде изключен за груби или системни нарушения на устава, както и за прояви, несъвместими с доброто име на Асоциацията.
(2) По-специално член на Асоциацията може да бъде изключен, ако:
1. след покана от Управителния съвет не е платил встъпителната си вноска или членския внос в продължение на три месеца, или не е платил сума, за чието плащане Общото събрание на Асоциацията е гласувало или доброволно се е ангажирал;
2. не е изпълнил друго важно задължение, което е поел доброволно, или е гласувано от Общото събрание на Асоциацията, с което би поставил в опасност доброто име на Асоциацията или съществено би затруднил дейността й;
3. разпространил е невярна информация, злепоставяща Асоциацията, или информация, която му е предоставена поверително;
4. е използвал членството си в Асоциацията за користни цели;
5. други прояви, които основателно могат да бъдат квалифицирани като несъвместими с принципите на една почтена дейност в сферата на телекомуникациите.

Начин на участие на членовете
Член 16

(1) Член на Асоциацията, който е физическо лице, участва в дейността й лично.
(2) Член на Асоциацията, който е юридическо лице, се представлява от своя законен представител съгласно устройствените му правила и приложимия закон. Компетентният ръководен орган на юридическото лице може да определи един или няколко постоянни или временни свои представители в Асоциацията.
(3) В случай, че член на Асоциацията желае да промени своите представители, трябва да изпрати до Асоциацията писмено съобщение за това.
(4) Асоциацията поддържа списък на представителите на членовете, в който да са определени представителите с право на глас.
(5) Управителният съвет може да приеме изисквания относно формата и съдържанието на известията, с които се определя или оттегля представител с право на глас. Тези известия трябва да бъдат депозирани в Асоциацията не по-късно от 24 часа преди началото на събранието. В противен случай, представителят няма право да гласува.

Регистриране и отписване на членове
Член 17

(1) Асоциацията води и държи на разположение на заинтересованите регистър на членовете си. Регистърът е общодостъпен. Заинтересованите лица могат да получават справки и удостоверения въз основа на регистъра по ред, определен от Асоциацията.
(2) Членовете на Асоциацията са длъжни да предоставят информация за попълването на регистъра и да актуализират информацията относно нейния статут, име, седалище, адрес, предмет на дейност, както и друга информация, изискана от Управителния съвет. Те предоставят на регистъра необходимите официални документи относно националната си регистрация.
(3) Членовете могат да напуснат Асоциацията, като представят писмено заявление за оттегляне на членството. Прекратяването настъпва от момента на получаване на заявлението. Членски внос и други вноски за годината, през която настъпва прекратяването, не се връщат. Напусналият не може да предявява претенции за дял от имуществото на Асоциацията.

III. УПРАВЛЕНИЕ
А. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Органи на Асоциацията
Член 18

(1) Органи на Асоциацията са Общо събрание на Асоциацията, Управителен съвет, Контролен съвет и Председател на Асоциацията

Мандат
Член 19

(1) Мандатът на всички длъжностни лица, които се избират от Общото събрание на Асоциацията, е една година и започва от 1-во число на месеца, следващ месеца на избора. Те изпълняват задълженията си, докато техните приемници бъдат избрани и започне мандатът им.
(2) Мандатът на длъжностните лица, избрани от Учредителното събрание на Асоциацията е до 31.01.2003г.
(3) Лица, избрани да заместват напуснало длъжностно лице, имат мандат до края на мандата на замествания.
(4) Членовете на Управителния съвет се избират на ротационен принцип. При всеки нов избор се запазват двама нови членове от състава на предходния Управителен съвет за постигане на приемственост в работата на Асоциацията.

Кандидатури
Член 20

(1) Кандидатури за заемане на свободни длъжности могат да бъдат издигани от основните членове на Асоциацията.
(2) Предложенията трябва да бъдат в писмена форма и да бъдат подписани от предлагащия и от още един основен член. Те трябва да бъдат представени най-малко два дни преди изборното събрание.
(3) Всички кандидатури се представят на Асоциацията, придружени от писмено съгласие на кандидата да поеме длъжността, ако бъде избран.

Избори
Член 21

(1) Длъжностните лица, които се избират от Общото събрание на Асоциацията, се избират с мнозинство най-малко половината плюс един от основните членове. Ако никой кандидат за съответната длъжност не получи необходимото мнозинство, се провежда балотаж между двамата кандидати с най-много гласове. За избран се счита кандидатът, получил повече гласове.

Вакантни длъжности
Член 22

(1) Ако някое длъжностно лице напусне или ако длъжността му остане вакантна поради болест или друга причина, свободната длъжност се заема до края на текущия мандат от лице, избрано от Управителния съвет.
(2) Управителният съвет избира заместника с мнозинство най-малко половината плюс един от кворума. Преди избора на всеки член на Управителния съвет се предоставя писмена справка за кандидатите.
(3) По усмотрение на Управителния съвет вакантната длъжност може да бъде попълнена на сесия на Общото събрание на Асоциацията, на което се представят кандидатурите.

Б. Общо Събрание На Асоциацията
Състав на Общото събрание
Член 23

(1) Общото събрание на Асоциацията се състои от всички основни членове на Асоциацията. То се свиква на редовно заседание най-малко веднъж годишно.

Свикване на Общото събрание
Член 24

(1) Общото събрание на Асоциацията се свиква по решение на Управителния съвет по негова инициатива, или по искане на най-малко 1/3 от основните членове на Асоциацията. Ако в последния случай Управителният съвет не свика Общото събрание в двуседмичен срок, то се свиква от районния съдия по молба на основните членове, които са направили искането.
(2) Общото събрание се свиква чрез писмена покана, обнародвана в Държавен вестник най-малко един месец преди деня на заседанието. Същата обява трябва да се постави в помещенията на Асоциацията.
(3) Поканата за свикване на Общото събрание трябва да посочва деня, часа и мястото на провеждане на сесията, а също така по чия инициатива се свиква и дневния ред.
(4) Когато за заседанието са подготвени писмени материали, свързани с дневния ред, към деня на обнародване на поканата в Държавен вестник те трябва да бъдат на разположение на членовете на адреса на управление и в офиса на Асоциацията.

Правомощия на Общото събрание
Член 25

(1) Общото събрание:
1. изменя и допълва Устава и ако е необходимо, взема решение за преобразуване или прекратяване на Асоциацията;
2. упражнява правото си на вето върху решения на Управителния съвет за изключване на членове на Асоциацията;
3. приема бюджета и годишния отчет за изпълнението му и освобождава Управителния съвет от отговорност;
4. приема годишния отчет за дейността на Асоциацията;
5. приема нови членове на Асоциацията
6. определя броя на членовете на Управителния съвет и Контролния съвет и ги избира и освобождава;
7. избира Председател на Асоциацията и Председател на Контролния съвет;
8. определя основните насоки, приема дългосрочни и краткосрочни планове, програми и отделни задачи за дейността на Асоциацията по предложение на Управителния съвет;
9. взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществените вноски
10. отменя решенията на другите органи на Асоциацията, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Асоциацията
11. решава други въпроси.

(2) Решенията на Общото събрание по т.1 по-горе се вземат с мнозинство 3/4 от всички основни членове, докато решенията по т.2, т.3 и т.5 по-горе, както и в други случаи, когато законът изисква квалифицирано мнозинство, се взимат с мнозинство на 2/3 от присъстващите, а останалите решения - с обикновено мнозинство на присъстващите.

Кворум
Член 26

(1) Общото събрание на Асоциацията може да взема решения, ако е редовно свикано и присъстват най-малко половината от основните членове на Асоциацията.
(2) Ако в обявения за начало час Oбщото събрание няма кворум, заседанието се отлага с един час, след което се смята за законно, независимо от броя на присъстващите основни членове.

Право на глас
Член 27

(1) Всеки основен член има право на един глас.
(2) Правото на глас не може да се упражнява, ако основният член има неуредени задължения към Асоциацията, като например неплатен членски внос. Председателят на Асоциацията следи за спазването на това правило и представя съответен доклад на всяко заседание на Общото събрание на Асоциацията.

Ръководство на Общото събрание
Член 28

(1) Председателят на Асоциацията е председател на Общото събрание. Той организира работата му и следи за законосъобразното му провеждане.
(2) Председателят на Асоциацията определя един или повече членове на Управителния съвет за заместник-председатели на Общото събрание и им възлага подред текущото ръководство на заседанията.
(3) Председателят на Асоциацията назначава секретар-протоколист на Общото събрание. Секретар - протоколистът се грижи за пълното и точно отразяване в протокола на изказванията, заявленията, предложенията, резултатите от гласуванията и взетите решения. За целта освен стенограми може да се използва и магнетофонен запис.

В. Управителен Съвет
Състав на Управителния съвет
Член 29

Управителният съвет се състои от Председател на Асоциацията, Изпълнителен директор и от пет обикновени членове.

Заседания на Управителния съвет
Член 30

(1) Управителният съвет се свиква на редовно заседание най-малко веднъж месечно.
(2) Извънредно заседание на Управителния съвет се свиква от Председателя на Асоциацията по негова инициатива или по искане на който и да е член на Управителния съвет.
(3) Ако времето и мястото на заседанието на Управителния съвет не се определи на предишното заседание, Управителният съвет се свиква чрез писмо, телекс, телеграма, изпратени до всеки член най-малко една седмица предварително. В извънредни случаи Управителния съвет може да бъде свикан и по телефона.
(4) Заседанията на Управителния съвет са легитимни, ако всички членове са редовно поканени и присъстват повече от половината от тях, освен ако уставът не предвижда друг кворум.

Компетентност на Управителния съвет
Член 31

(1) Управителният Съвет в съответствие с устава и решенията на Общото събрание на Асоциацията управлява и координира дейността на Асоциацията, както и упълномощава лица с право да задължават с подписа си Асоциацията. Управителният съвет ръководи дейността на Асоциацията в съответствие с целите й и осигурява защитата и увеличаването на нейното имущество.
(2) Управителният съвет:
1. приема правилник за организацията на дейността си;
2. осигурява спазването на устава и изпълнението на решенията на Общото събрание;
3. ръководи текущата дейност на Асоциацията, приема програми, перспективни планове и специални задачи, както и взема решения за организиране и участие на Асоциацията във важни обществени прояви в съответствие с целите й;
4. управлява активите на Асоциацията;
5. приема проекта за годишен бюджет на Асоциацията и отчита изпълнението му пред Общото събрание, внася предложения за частични изменения в бюджета, в т.ч. нови разходни пера, ако след одобряването на бюджета са разкрити нови източници на финансиране;
6. приема и внася за разглеждане и одобряване от Общото събрание на Асоциацията годишен доклад за дейността на Асоциацията
7. приема управленските структури на Асоциацията, одобрява правилата за счетоводната дейност, работните заплати и другите вътрешни правила на Асоциацията; взема решения за образуване на фондове и определя реда за набирането и изразходването им;
8. назначава избраните от Общото събрание на Асоциацията или от Управителния съвет длъжностни лица;
9. назначава Организационен секретар, който да организира текущата административна дейност на Асоциацията и определя възнаграждението му;
10. приема текущия отчет на Изпълнителния директор за дейността на Асоциацията;
11. взема решение относно членуване и прекратяване на членството на Асоциацията в национални и чуждестранни организации с нестопанска цел;
12. взема решения за начина на разпореждане с имуществото на Асоциацията с оглед неговото опазване и увеличаване;
13. определя размера на лихвата, която се дължи по забавени плащания от членове на Асоциацията;
14.решава други въпроси, предвидени в Устава.
(3) Решенията на Управителния съвет се вземат с обикновено мнозинство.
(4) В неотложни и други особени случаи Управителният съвет може да вземе решения неприсъствено, чрез протокол, подписан от всичките му членове.

Г. Контролен Съвет
Член 32

(1) Контролният съвет се състои от Председател и двама обикновени членове.
(2) Контролният съвет:
1. следи за спазване на Устава на Асоциацията
2. контролира начина на разпореждане с имуществото на Асоциацията с оглед неговото опазване и увеличаване;
3. носи отговорност и дава отчетност пред Общото събрание

Д. Председател,
Изпълнителен Директор
Член 33.

(1) Председателят осъществява общото ръководство на работите на Асоциацията. Той организира дейността на Асоциацията и изпълнява функциите, предвидени в Устава или възложени му от Общото събрание на Асоциацията или Управителния съвет.
(2) Председателят представлява Асоциацията по имуществени въпроси и в отношенията й с национални и чуждестранни организации и институции.
(3) Председателят подписва всички официални документи на Асоциацията.
(4) Председателят на Асоциацията:1. Организира и ръководи дейността на Управителния съвет;2. Контролира и подпомага Изпълнителния директор на Асоциацията;3. Решава други въпроси, които са му възложени 0от Общото събрание на Асоциацията или от Управителния съвет.

Представителство на Асоциацията
Член 34

(1) Председателят на Асоциацията и Изпълнителният директор заедно и по отделно представляват Асоциацията в страната и чужбина.

Е. Изпълнителен Директор
Член 35

Изпълнителният директор:
1. Организира изпълнението на решенията на Управителния съвет;
2. Организира работата на служителите на Асоциацията и воденето на протоколите;
3. В рамките на бюджета, плановете, програмите и решенията на Управителния съвет, взема решения за целесъобразно изразходване на одобрените средства за дейността на Асоциацията;
4. Организира и контролира всички активи и финансови операции на Асоциацията включително воденето на счетоводство;
5. Организира подготовката на годишния проектобюджет на Асоциацията;
6. Информира Управителния съвет за финансовото състояние на Асоциацията;
7. Информира Председателя на Асоциацията за дейността й;
8. Решава други въпроси, които са му възложени от Общото събрание, Управителния съвет или Председателя и Асоциацията.

Клонове
Член 36

(1) С решение на Общото събрание на Асоциацията могат да се откриват и закриват клонове извън населеното място в което се намира седалището на Асоциацията.

Протоколи
Член 37

(1) На заседанията на Общото събрание на Асоциацията и на Управителния съвет се водят протоколи, в които се отразяват изказванията, заявленията, предложенията, резултати от гласуването и взетите решения. Протоколите се подписват от Председателя на съответния орган и от секретар-протоколист.
(2) Протоколите се подвързват в протоколни книги и в хронологичен ред. Протоколните книги се пазят най-малко 25 години освен ако законът предвижда по-дълъг срок. Те могат да бъдат унищожени след изтичане на срока за пазене само по изрично решение на Общото събрание на Асоциациата.
(3) Основни членове на Асоциацията и членове на Управителния съвет имат достъп до протоколните книги и могат да получават преписи и извлечения от протоколите.

Ж. ФИНАНСИ
Плащания към Асоциацията
Член 38

(1) Членовете на Асоциацията заплащат встъпителна вноска и годишна членска вноска. Те заплащат допълнителни вноски, само ако Общото събрание е гласувало за това, или ако са поели това задължение доброволно.
(2) Размерът на встъпителните вноски и годишния членски внос се приема и изменя от Общото събрание на Асоциацията.
(3) До определяне на размерите по преходната алинея от Общото събрание, са в сила размерите приети от Учредителното събрание на Асоциацията.

Изменения и допълнения
Член 39

(1) Размерът на встъпителните и членските вноски може да бъдат изменяни по решение на Управителния съвет взето с мнозинство най-малко 2/3 от членовете на Управителния съвет на специално заседание свикано за целта. Всяко такова решение трябва да бъде одобрено на следващата годишна или извънредна сесия на Общото събрание. Ако решението не бъде одобрено от Общото събрание, всякакви увеличения ще се смятат невалидни и всички плащания въз основа на отмененото решение за увеличение се възстановяват.

Встъпителна вноска
Член 40

(1) Новоприетите членове на Асоциацията трябва да направят встъпителна вноска в срок до един месец от деня на приемането им. Размерът на встъпителната вноска се определя от Общото събрание на Асоциацията.
(2) Членовете учредители трябва да направят встъпителна вноска в срок от един месец от деня на провеждане на Учредителното събрание на Асоциацията. Почетните членове не заплащат встъпителна вноска.

Членски внос
Член 41

(1) Членовете на Асоциацията плащат годишен членски внос, определен с Решение на Общото събрание на Асоциацията, на две равни вноски.?Първата вноска от членския внос трябва да бъде заплатена не по-късно от 31 януари на годината, за която се дължи, а втората не по-късно от 31 юли на годината, за която се дължи.
(2) Почетните членове не заплащат членски внос.
(3) Новоприетите членове заплащат членски внос за годината на приемането и съразмерно с оставащия до края на годината период.

Стопанска дейност
Член 42

(1) Асоциацията извършва следната допълнителна стопанска дейност: изложбена, рекламна, печатна, провеждане на курсове, организиране на лекции и семинари, организиране на участия в конференции, симпозиуми и други научни прояви у нас и в чужбина.
(2) Асоциацията няма да извършва стопанска дейност, която не е свързана с предмета на основна дейност, предвиден в настоящия Устав и ще ползва приходите от нея само за постигане на целите на Асоциацията.
(3) Извършването на дейността по ал.1 се подчинява на условията и реда, определени със законите, които я регулират.
(4) Асоциацията не разпределя печалба.

Възнаграждения за изборни длъжности
Член 43

(1) Председателят на Асоциацията, Изпълнителният директор, както и членовете на Асоциацията не могат да получават възнаграждение за заеманата от тях длъжност в Управителния съвет на Асоциацията.
(2) Организационният секретар получава възнаграждение, определено по размер от Управителния съвет.

Прекратяване и ликвидация
Член 44

(1) Ако при прекратяване на Асоциацията след удовлетворяването на всички кредитори остане каквато и да е собственост, същата се изплаща или разпределя между членовете на Асоциацията съобразно направените вноски.

Други разпоредби
Член 45

(1) Независимо от разпоредбите на Устава, не изпращането на съобщения или документи на член на Асоциацията, на Управителния съвет или на други лица не може да бъде причина за неизпълнение на задълженията, ако неговия адрес е неизвестен на Асоциацията поради небрежност от страна това лице.

Вътрешни правилници
Член 46

(1) Тези правила не могат да противоречат на Устава и на решенията на Общото събрание. Членовете трябва да бъдат уведомявани за всички приети правилници и за техните изменения и допълнения.

Допълнения на Устава
Член 47

(1) Всяко предложено допълнение към този Устав или учредителния протокол трябва да бъде взето под внимание от Управителния съвет, който след това до го представи със своите препоръки на годишното или на извънредно Общо събрание на Асоциацията, за което материалите трябва да бъдат представени 21 дни преди деня на събранието.