УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ


За да бъдете приети в Асоциация "Телекомуникации" е необходимо да предадете в Управителния съвет заявление за членство, в което писмено удостоверявате, че сте запознати и приемате Устава на Асоциация "Телекомуникации", нотариално заверени документи за съдебна регистрация и актуално състояние, протокол от управителния орган на фирмата с решение, оторизиращо неин представител в Асоциация "Телекомуникации" с правомощия той да участва в гласуване на Общото събрание от нейно име, както и препоръка от основен член на Асоциация "Телекомуникации".

Съгласно решението на учредителното събрание на Асоциация "Телекомуникации" за определяне размера на встъпителната вноска и членския внос, членовете заплащат в лева както следва:

 

юридически лица

физически лица и юридически
лица с нестопанска цел

Встъпителнавноска 3000 300
Годишен членски внос 1000 100
     


АСОЦИАЦИЯ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

ЕИК:      130 929 606
Банкова сметка:
Първа Инвестиционна Банка АД
Клон "Народно събрание"
IBAN:    BG68 FINV 9150 10BG N01A TX
BIC:       FINVBGSF