П Р О Т О К О Л
от Учредителното събрание
на "АСОЦИАЦИЯ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ"

Днес, 10.04.2002 г. /десети април, двехиляди и втора година/ в гр.София, Хотел "Родина", зала "Струма" от 11.00 часа се проведе учреително събрание на "Асоциация Телекомуникации". На събранието присъстваха:Име на учредителя Представител
1 Александър Лъчезаров Аврамов  
2 Антони Димитров Славински  
3 Банксервиз АД Александър Георгиев Цинцарски
4 БТК НЕТ ЕООД Иван Христов Генов
5 Валентин Колев Стойнов  
6 ЕЕС Телеком Консорциум Георги Величков Бабинов
* Екокомс ООД
* Елко Стар ООД
* Хемимонт-Смартком АД
7 ЕЛТА-Р СД Атанас Пенчев Ченкин
8 Емил Иванов Цанов  
9 Екуант България ЕООД Янислав Николов Янев
10 КаБИТС ЕООД Димитър Петков Калчев
11 ЕТ "Дигиком - Любомир Гутуранов" Любомир Николов Гутуранов
12 Мобилтел ЕАД Евгени Асенов Каракановски
13 Мултиплекс ЕООД Петър Ефтимов Белев
14 Симекс ООД Васил Кирилов Сотиров
15 ТелекомЛекс Консулт ООД Силвия Иванова Черешева - Станчева
Илия Иванов Начев
Ясна Маринова Ставрева
Янислава Иванова Чанкова
Мила Георгиева Велчева
16 Телекомплект АД Младен Стефанов Стефанов
17 Телекомплект Тупсим ООД Вуто Недков Вутов
18 ТТТ АД Тодор Дончев Терзиев
19 Цветан Христов Колев  

От 11.00 до 11.15 часа се извърши регистрация на всички присъстващи учредители.
Учредителите избраха за председател на учредителното събрание Илия Иванов Начев, който приветства всички присъстващи и обяви, че броят на учредителите, представили редовни документи за участие е 19, от които 15 юридически и 4 физически лица.
Председателят на събранието предложи да бъде избран секретар - протоколист и двама преброители.
Учредителите избраха с единодушие за секретар - протоколист Ясна Маринова Ставрева и за преброители Янислава Иванова Чанкова и Мила Георгиева Велчева.

Учредителното събрание се проведе при следния Дневен ред, гласуван с единодушие от всички присъстващи:

1.Вземане на решение за учредяване на "Асоциация Телекомуникации"
2. Приемане Устав на Асоциацията
3. Вземане на решение за определяне размера на встъпителна вноска и членски внос
4. Избор на Управителни органи - Управителен съвет и Контролен съвет
5. Избор на Председател на Асоциацията
6. Вземане на решение за възлагане откриването на набирателна сметка и внасяне на необходимите документи за регистрация в Софийски градски съд
7. Разни

По точка 1:

По точка първа от дневния ред, при обсъждане на решението за учредяване на Асоциация бяха направени две предложения относно наименованието: "Асоциация на телекомуникационната индустрия" и "Асоциация Телекомуникации".
Направено бе предложение наименованието да бъде изписвано на кирилица и латиница, както и със съкращение.

Учредителите гласуваха с единодушие да бъде учредена Асоциация с наименование "Асоциация Телекомуникации" (АСТЕЛ), със седалище гр.София, Район "Средец" и адрес на управление ул."Ген. Гурко" №64, ет.4.
Наименованието на Асоциацията може да се изписва и на латиница, както следва: "Association Telecommunications" (ASTEL).

По точка 2:

По точка втора от дневния ред бе обсъден предварително изготвен проект на Устав на Асоциацията.
Допълнително от учредителите бяха направени следните предложения:
- в частта "Приемане на членове" - нови членове да бъдат приемани от Общото събрание с квалифицирано мнозинство 2/3 от присъстващите, като приемът бъде подкрепен с 1 препоръка от основен член за юричиските лица и 3 препоръки от основен член за физическите лица и юридическите лца с нестопанска цел.
- в частта "Мандат" - Мандатът на първия Управителен съвет, Контролен съвет и на Председателят на Асоциацията е до 31.01.2003г.
- в частта "Правомощия на Общото събрание" - включват се като правомощия на Общото събрание приемането на нови членове и изборът на Председател на Контролния съвет

След разискване на допълнително направените предложения учредителите гласуваха с единодушие приемането на Устава на Асоциацията.

По точка 3:

По точка трета от дневния бяха направени следните предложения относно размера на встъпителната вноска и годишния членски внос:

І. Предложение:
І.1 за членове - юридически лица:
- 2000 лв. встъпителна вноска
- 1000 лв. членски внос
І.2 за членове физически лица и юридически лица с нестопанска цел
- 200 лв. встъпителна вноска
- 100 лв.членски внос

ІІ. Предложение
ІІ.1 за членове - юридически лица:
- 3000 лв. встъпителна вноска
- 1000 лв. членски внос
ІІ.2 за членове физически лица и юридически лица с нестопанска цел
- 300 лв. встъпителна вноска
- 100 лв.членски внос

Двете предложения бяха подложени на гласуване.
Резултати: 8 гласа за І Предложение и 11 гласа за ІІ Предложение

След гласуване на предложенията учредителите взеха решение за определяне размера на встъпителната вноска и членския внос както следва:
ІІ.1 за членове - юридически лица:
- 3000 лв. встъпителна вноска
- 1000 лв. членски внос
ІІ.2 за членове физически лица и юридически лица с нестопанска цел
- 300 лв. встъпителна вноска
- 100 лв.членски внос

По точка 4:

По точка четвърта от дневния ред бе предложено Управителния съвет на Асоциацията да се състои от 7 члена, а Контролният съвет от 3 членове. Предложението бе подложено на гласуване.

Учредителите решиха с единодушие Управителния съвет да се състои от 7 члена, а Контролния съвет от 3 члена.

Пристъпи се към избор на Управителен съвет.

Предложения за членове:

1. Александър Георгиев Цинцарски - Банксервиз АД
2. Антони Димитров Славински
3. Атанас Пенчев Ченкин - СД ДЕЛТА-Р
4. Димитър Петков Калчев - КаБИТС ЕООД
5. Любомир Николов Гутуранов - ЕТ "Дигиком - Любомир Гутуранов"
6. Силвия Иванова Черешева - Станчева - Телеком Лекс Консулт ООД
7. Евгени Асенов Каракановски - Мобилтел ЕАД
8. Младен Стефанов Стефанов - Телекомплект АД
9. Георги Величков Бабинов - ЕЕС Телеком Консорциум
10. Янислав Николов Янев - Екуант България ЕООД
11. Васил Кирилов Сотиров - Симекс ООД

Гласуване:
1. Александър Георгиев Цинцарски - Банксервиз АД
гласували "за" -10
гласували "против" - 9

2. Антони Димитров Славински
гласували "за" -18
гласували "против" - 1
3. Атанас Пенчев Ченкин - СД ЕЛТА-Р
гласували "за" - 15
гласували "против" - 4

4. Димитър Петков Калчев - КаБИТС ЕООД
гласували "за" - 12
гласували "против" - 7

5. Любомир Николов Гутуранов - ЕТ "Дигиком - Любомир Гутуранов"
гласували "за" - 11
гласували "против" - 8

6. Силвия Иванова Черешева - Станчева - Телеком Лекс Консулт ООД
гласували "за" - 19
гласували "против" - 0

7. Евгени Асенов Каракановски - Мобилтел ЕАД
гласували "за" - 16
гласували "против" - 3

8. Младен Стефанов Стефанов - Телекомплект АД
гласували "за" - 10
гласували "против" - 9

9. Георги Величков Бабинов - ЕЕС Телеком Консорциум
гласували "за" - 3
гласували "против" - 16

10. Янислав Николов Янев - Екуант България ЕООД
гласували "за" - 11
гласували "против" - 8

11. Васил Кирилов Сотиров - Симекс ООД
гласували "за" - 6
гласували "против" - 13

След приключване на гласуването и обявяване на резултатите за членове на Управителния съвет на "Асоциация Телекомуникации"бяха избрани:

1. Антони Димитров Славински
2. Атанас Пенчев Ченкин - СД ЕЛТА-Р
3. Димитър Петков Калчев - КаБИТС ЕООД
4. Любомир Николов Гутуранов - ЕТ "Дигиком - Любомир Гутуранов"
5. Силвия Иванова Черешева - Станчева - Телеком Лекс Консулт ООД
6. Евгени Асенов Каракановски - Мобилтел ЕАД
7. Янислав Николов Янев - Екуант България ЕООД

Пристъпи се към избор на Контролен съвет.

Предложения за членове:

1. Петър Евтимов Белев - Мултиплекс ЕООД
2. Цветан Христов Колев
3. Иван Христов Генов - БТК НЕТ ЕООД

Учредителите гласуваха с единодушие за членове на Контролния съвет на "Асоциация Телекомуникации" да бъдат избрани:

1. Петър Евтимов Белев - Мултиплекс ЕООД
2. Цветан Христов Колев
3. Иван Христов Генов - БТК НЕТ ЕООД

По точка 5:

По точка пета от дневния ред за Председател на Асоцията бе предложен Антони Димитров Славински.

Учредителите гласуваха с единодушие за Председател на "Асоциация Телекомуникации" да бъде избран Антони Димитров Славински, който ще представлява Асоциацията пред трети лица.

За Председател на Контролния съвет бе предложен Петър Евтимов Белев - Мултиплекс ЕООД.

Учредителите гласуваха с единодушие за Председател на Контролния съвет на "Асоциация Телекомуникации" да бъде избран Петър Евтимов Белев - Мултиплекс ЕООД.

По точка 6:

За банка, в която да бъде открита набирателна сметка на Асоциацията бяха направени 2 предложения:
І. Хипоферайсбанк
ІІ. Първа инвестиционна банка
Гласуване:
1. За Хипоферайсбанк
гласували "за" - 6
гласували "против" - 13

2. За Първа инвестиционна банка
гласували "за" -10
гласували "против" - 9

След приключване на гласуването и обявяване на резултатите учредителите решиха да бъде открита набирателна сметка на "Асоциация Телекомуникации" в Първа инвистиционна банка.

Учредителите възложиха на Валентин Колев да открие набирателна сметка на "Асоциация Телекомуникации" в Първа инвистиционна банка.
Учредителите възложиха на Ясна Маринова Ставрева да внесе необходимите документи за регистрация в Софийски градски съд.

Поради изчерпване на дневния ред събранието бе закрито в 13.00 часа.