КОНФЕРЕНЦИЯ АСТЕЛ 2010
ДОСТЪП БЕЗ БАРИЕРИ


27 - 28 април 2010 г.
Колеж по телекомуникации и пощи

I панел. Актуално състояние на сектора и перспективи пред него
Презентации

 
Политика в електронните съобщения на Република България - Андреана Атанасова, директор на дирекция Съобщения, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

По-нататъшно развитие на безжичните подвижни мрежи - LTE технология, характеристики и тенденции за световното й въвеждане - Николай Иванов, началник отдел "Спътникови мрежи, нови технологии и ЕМС", Комисия за регулиране на съобщенията

Представяне на ИА ЕСМИС и нейната дейност - Деян Дънешки, изпълнителен директор на Изпълнителна агенция "Електронни съобщителни мрежи и информационни системи"

Достъп без бариери - регулаторни акценти - Силвия Черешева, адвокатско дружество "Черешева, Милева, Цанкова"

II панел. Състояние на широколентовия достъп у нас

Държавна политика за развитие на широколентовия достъп у нас - Христо Христов, началник на отдел "Управление на проекти", Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Прозрачно и предвидимо развитие на широколентовия достъп -Стефан Колев, главен директор фиксирани мрежи, Глобул

Проектиране на широколентовия достъп, добри практики - доц. Игнат Станев, Колеж по телекомуникации и пощи

Широколентов достъп през WIMAX - мaг. инж. Емил Ботушаров, AVIAT Network

Българската инициатива за широколентов достъп - модел за взаимодействие на частния сектор с държавната администрация, развитие, проблеми и изводи - Веселин Калчев, ИКТ Клъстер

Cloud Computing: достъпни ресурси за оптимизирани бизнес процеси и иновации - инж. Михаил Ангелов, бизнес съветник, Нокия Сименс Нетуъркс ЕООД

III панел. Нови техники и практики в бизнес развитието

Оптимизиране на производителността на приложения, работещи с MS SQL бази данни - Мариана Лубих

Пазарно развитие на 4G услугите в България - Калоян Бушев, маркетинг директор, Борислав Иванов, Транс Телеком АД

Билинг системи - Шломи Вайцел, президент, Воларо Инт.

Enterprise Fraud Management системи - Огнян Дренски, АСТЕЛ

НегоМетрикс - платформа за провеждане на он-лайн търгове -Янко Костадинов, управител, Би Ес Ейч ООД

Нови бизнес модели за обслужване на утрешните "Дигитални племена" - Никола Няголов, старши мениджър, KPMG

IV панел. Електронно управление

Как да създадем клъстер - Тодор Бозвелиев, главен експерт Евроинтеграция, Българска стопанска камара

Предизвикателства пред е-управлението - Пламен Койчев, началник отдел, дирекция Електронно управление, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Интегрираната информационна система на Столична община като инструмент и технология на e-управлението - Пламен Чирипов, управител, Аксиор

Бъдещото развитие на е-услугите - Тодор Ялъмов, Фондация приложни изследвания и комуникации

Сигурност и надеждна защита на информацията в съвременните мрежи - д-р инж. Чавдар Пенков, ИТА ГРУП България

Модели на електронно обучение - доц. Димитър Арнаудов, Анна Оцетова, инж. Екатерина Дудин, Колеж по телекомуникации и пощи

V панел. Регулиране на съдържанието в новите медии (съвместно с Нов български университет)

Подходи при лицензирането на доставчиците на аудиовизуални медийни услуги - Иво Драганов, НБУ

Преглед на позициите относно регулиране на съдържанието в Интернет - Валентин Ценов, НБУ

Регулация на съдържанието в новите медии - Райна Николова, НБУ

Новите технологии и възможностите за създаване на медийно съдържание в Интернет - Антони Славински, НБУ