ВАШИЯТ НАДЕЖДЕН ПАРТНЬОР
В ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИЯ ПАЗАР


      
    Асоциация "Телекомуникации" е учредена на 10 април 2002 година от 19 юридически и физически лица - телекомуникационни оператори, производители и вносители на съобщителна техника, фирми от областта на информационните технологии и Интернет, специализирани консултантски фирми, университети, както и от почетни членове. Днес в нея членуват националният далекосъобщителен оператор, мобилните и новолицензираните телекомуникационни оператори в България, основните вносители на съобщителна техника, най-силните български предприятия в съобщителната промишленост, четири университета - Софийският университет "Св. Климент Охридски", Техническият университет - София, Нов български университет, Висшето училище по телекомуникации и пощи, строителни фирми в областта на телекомуникационната инфраструктура, консултанти и експерти в различните изброени сфери. Съставът и дейността на нашите членове оформят легитимацията на Асоциация Телекомуникации като голяма браншова структура и изявена неправителствена организация в далекосъобщителния сектор на страната.
    Сред основните цели на Асоциация "Телекомуникации" са сътрудничество при разработване на новата законова рамка, съдействие в процеса на регулиране на телекомуникационния пазар, участие в програми на Европейския съюз, допълнителна специализация и професионална квалификация на членовете, подпомагане създаването на информационна среда за интересите на участниците в сферата на телекомуникациите и много други.
     Асоциацията е сдружение с нестопанска цел по смисъла на Закона за юридическите лица. Тя съдейства за регулирането на професионалните и колегиалните отношения между дружествата от сферата на телекомуникациите и далекосъобщителните оператори - членове на Асоциацията за утвърждаване на доброто й име.
     Чрез постоянен диалог с държавните органи, с Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и с Комисията за регулиране на съобщенията тя защитава интересите на членовете си, внася в компетентните органи становището си по развитието на телекомуникационния пазар.
     Асоциация Телекомуникации привлича наши и чуждестранни експерти в комисии по технически, научни, правни, икономически и други въпроси, свързани с пряката й дейност. Освен това тя участва в организацията на срещи, симпозиуми, семинари, тематични изложби и други форми, съдействащи за развитието на българските далекосъобщения